Denna sida använder cookies. Klicka på knappen för att se hur vi hanterar dessa på Rivieraklubben.com

Tilläggsförsäkring

Rivieraklubbens Tilläggsförsäkring (Mutuelle på franska) är en gruppförsäkring avsedd för medlemmar som är med i den franska offentliga sjukförsäkringen Assurance Maladie. Tilläggsförsäkringen fungerar som ett komplement till den ersättning som Assurance Maladie ger för vård i Frankrike. Den finns att teckna i tre olika alternativ och täckningsgrad. Tilläggsförsäkringen har ingen åldersbegränsning och kan inte sägas upp av försäkringsbolaget så länge premierna och din medlemsavgift i Rivieraklubben är betalda. Ingen hälsodeklaration eller läkarundersökning krävs för att ansluta sig.

Tilläggsförsäkringen är tecknad hos försäkringsbolaget Allianz. Groupe Henner är administrerande mäklare för Tilläggsförsäkringen, vilket innebär bl.a. att de har hand om uppbörden av premier och administrationsavgiften till Rivieraklubben samt utbetalning av ersättningar.

Tre alternativ och täckningsgrad

Försäkringen ger en utfyllnad till ersättningarna från Assurance Maladie, och bygger helt på Assurance Maladies ersättningsregler. En förutsättning för ersättningar är att vården är till någon del erkänd och ersätts av Assurance Maladie

Alternativ 1: Läkarbesök, tandvård, provtagning, röntgen och medicin med läkarrecept täcks upp till Assurance Maladies referenstariffer. Sjukhusvård ersätts upp till fyra gånger referenstarifferna. Viss ersättning för optik för att uppfylla minimikraven. Övriga kostnader står den försäkrade själv för. Detta alternativ avser att skydda den försäkrade mot större oförutsedda sjukvårdskostnader.

Alternativ 2: Detta är Rivieraklubbens ursprungliga tilläggsförsäkring med en mer komplett täckning. Läkarbesök, tandvård, provtagning, röntgen och medicin med läkarrecept ersätts även utöver Assurance Maladies referenstariffer inom försäkringskontraktets ram. Viss ersättning för optik för att uppfylla minimikraven. Kost­nad för sjukhusvård täcks.

Alternativ 3: Motsvarande ersättningar som i alternativ 2, men med utökad täckning för tandkronor och bryggor samt högre ersättning för glasögon och linser.

Nyhet: Från och med juli 2018 har du som är försäkrad möjlighet att få viss behovsprövad assistans i samband med oplanerad sjukhusvistelse eller allvarlig sjukdom. 

I samtliga alternativ kan begränsningar i vissa fall förekomma i ersättningarna då en läkare med ett extraarvode som överstiger referenstarifferna inte är ansluten till något av franska sjukkassans OPTAM-avtal (Options Pratiques Tarifaires Maîtrisées, OPTAM eller OPTAM-CO).

De fullständiga villkoren framgår i bilagorna nedan, där du även hittar exempel på ersättningar för de olika alternativen.

Månadspremier/person år 2019

(ålder vid ingången av året)

Ålder Alternativ 1 Alternativ 2 Alternativ 3
< 26 14,92 € 23,05 € 29,80 €
26 – 45 23,45 € 38,41 € 49,80 €
46 – 55 28,77 € 46,09 € 59,72 €
56 – 65 37,30 € 60,36 € 77,82 €
66 – 75 54,35 € 80,50 € 104,50 €
76  80 79,50 € 118,50 € 145,50 €
> 80 85,26 € 138,27 € 180,21 €

 

Anslutning och uppsägning

Man kan ansluta sig till Tilläggsförsäkringen fr.o.m. den 1:a i varje månad. Med ansökan skickas ifyllt autogiromedgivande/Mandat de prélèvement SEPA för kvartalsvis betalning av premierna, en RIB (bankkontouppgifter), kopia av Attestation de droits från Assurance Maladie, samt betalning på 65 euro/person att betala via hemsidan eller med check utställd på Svenska Rivieraklubben (uppläggningsavgift 50 euro och årlig administrationsavgift på 15 euro).

Skriftlig uppsägning per slutet av ett kvartal ska ske till Rivieraklubbens kansli senast en månad innan kvartalets utgång.

 

Bilagor